Privacy verklaring

Beeldig Werk Vormgeving, gevestigd aan Sportlaan 12, 1442 ED Purmerend, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens:
www.beeldigwerk.nl
Sportlaan 12, 1442 ED Purmerend
P.C. Castel is de functionaris gegevensbescherming van Beeldig Werk Vormgeving, te bereiken via beeldigwerk@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Beeldig Werk Vormgeving verwerkt alleen persoonsgegevens die via het contactformulier op onze site zijn ingevuld.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Beeldig Werk Vormgeving bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Beeldig Werk Vormgeving verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Beeldig Werk Vormgeving gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te
trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Beeldig
Werk Vormgeving en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij
ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw
persoonsgegevens sturen naar beeldigwerk@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het
verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de
strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer
(BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen
vier weken, op uw verzoek. Beeldig Werk Vormgeving wil u er tevens op wijzen dat u de
mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/
contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Beeldig Werk Vormgeving neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via beeldigwerk@gmail.com of via het contactformulier.

 

Scroll naar boven